Home > Phim > PGVN 🙏 Phim Hoạt Hình những câu chuyện trí huệ Phật giáo

PGVN 🙏 Phim Hoạt Hình những câu chuyện trí huệ Phật giáoPGVN Phim Hoạt Hình Phật Giáo những câu chuyện trí huệ Phật giáo
➤➤ 1. 00:28 Câu chuyện trí huệ Phật giáo – Pháp Sư và Thiếu Nữ
➤➤ 2. 05:47 Câu chuyện trí huệ Phật Giáo – Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
➤➤ 3. 11:52 Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Thiền sư phục hổ
➤➤ 4. 19:44 Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Thiện Huệ Đồng Tử Thọ Ký Thành Phật
➤➤ 5. 27:16 Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Thắp Đèn Cúng Phật Chứng Thánh Quả
➤➤ 6. 33:42 Câu chuyện trí huệ Phật Giáo – Thân Tướng Thị Hiện
➤➤ 7. 39:03 Câu chuyện trí huệ Phật Giáo – Phổ Hiền Bồ Tát Hàng Phục Quái Ngư
➤➤ 8. 44:16 Câu chuyện trí huệ Phật Giáo – Hóa Thân Thập Đắc Đại Sĩ
➤➤ 9. 49:56 Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Để chứng được Thiên Nhãn Đệ Nhất
➤➤ 10. 56:39 Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Cổ Phật Nhiên Đăng
➤➤ 11. 01:03:40 Câu chuyện trí huệ Phật Giáo – Câu Chuyện Đá Thanh Lương
➤➤ 12. 01:09:39 Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Tôn Giả Anan và Ca Diếp xin nước

★★ Quý phật nên nghe nhạc Phật giáo, những lời Phật dạy, nên học thuộc các bài kinh, bài chú,… sẽ giúp Quý Phật tử chuyển hóa được tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng,… Giúp Quý phật tử nhẹ nhàng an vui trong cuộc sống ✦✦✦ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ✦✦✦ Nam Mô A Di Đà Phật

#PGVN #PHATGIAOVIETNAM #CauChuyenTriHuePhatGiao

Nguồn: https://summerlyn-apts.com

Xem thêm bài viết khác: https://summerlyn-apts.com/phim/

27 Responses

  1. Suong Duong

    Xem hoài vẫn muốn xem🙏🙏🙏
    Hình ảnh hoạt hình 2 Chú Tiểu chỉ qua cười dễ thương quá🙏🙏🙏

  2. Hoa Nguyen

    A Di DA Phat. Con cau nguyen duc phat gia ho do tri cho tat ca chung sanh duoc tri hue gioi hanh trang nghiem tin tan tu hanh den ngay vien man. A DI DA PHAT

  3. 《GIANG * TRỮ * NHUẬN》

    Ai muốn học đốt đèn cúng Phật bằng đèn dầu. Đến chùa giác hải đường bình long quận tân phú sài gòn

  4. 《GIANG * TRỮ * NHUẬN》

    Nếu lại có người bố thí đèn cúng dường tháp xá lợi của Phật, được mười công đức. Những gì là mười?

    1. Được nhục nhãn thanh tịnh. 

    2. Được thiên nhãn thanh tịnh.

    3. Xa lìa tam độc.

    4. Được các thiện pháp.

    5. Thông minh trí tuệ.

    6. Xa lìa ngu si.

    7. Không đọa vào tam đồ tối tăm.

    8. Được tôn quý tự tại.

    9. Qua lại các cõi trời.

    10. Mau chứng viên tịch.

    Công đức như vậy là do cúng dường đèn cho tháp xá lợi của Phật. 

    Nếu lại có người bố thí hương hoa cúng dường tháp của Như Lai được mười công đức. Những gì là mười?

    1. Tỷ căn được thanh tịnh. 

    2. Thân không có hôi thối.

    3. Thân sạch, có mùi thơm vi diệu. 

    4. Hình tướng đoan nghiêm.

    5. Được thế gian cung kính.

    6. Ưa pháp và nghe nhiều.

    7. Được tôn quý tự tại.

    8. Tiếng tốt đồn khắp. 

    9. Mạng chung được sanh lên trời.

    10. Mau chứng viên tịch.

    Mười thứ công đức như vậy là do bố thí hương hoa cúng dường tháp xá lợi của đức Như Lai. 

    Nếu lại có người dùng âm nhạc vi diệu cúng đường tháp của Phật được mười thứ công đức thù thắng vi diệu. Những gì là mười?

    1. Thân tướng đoan nghiêm.

    2. Ai thấy cũng hoan hỷ.

    3. Được âm thanh vi diệu.

    4. Ngôn từ hòa thuận.

    5. Thân thể thích nghi.

    6. Xa lìa sự sân hận

    7. Được sự đa văn của ngài Khánh Hỷ. 

    8. Được tôn sùng, tôn quý, tự tại.

    9. Mạng chung được sanh lên trời. 

    10. Mau chứng viên tịch.

    Kinh✅ ↪PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG↩
    http://www.chuaadida.com/chi-tiet-phat-noi-kinh-phan-biet-thien-ac-bao-ung-4640/quyen-ha/#4640

  5. Ngọc ngoan Nguyễn

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT con

Leave a Reply