Home > Giáo Dục > [Căn bản] Để hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng OOP

[Căn bản] Để hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng OOPSubscribe:
Source:
Group Facebook:
React Native: | Python:
Ruby: | Basics:
SQL: | Machine Learning:

[Căn bản] Để hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng OOP
Giải thích các khái niệm chung
– Giải thích về Class, Object, Instance
– Giải thích về Property & Method
Các tính chất của OOP
– Tính kế thừa – Inheritance
– Tính đóng gói – Encapsulation
– Tính đa hình – Polymorphism
– Tính trừu tượng hóa – Abstraction

Nguồn: https://summerlyn-apts.com

Xem thêm bài viết khác: https://summerlyn-apts.com/giao-duc/

13 Responses

  1. Tran Duc Loi

    Subscribe: http://bit.ly/loiytsubscribe | Source: http://bit.ly/loiytsrc | Group Facebook: http://bit.ly/loiytfb

    React Native: http://bit.ly/loiytreactnative | Python: http://bit.ly/loiytpy | Ruby: http://bit.ly/loiytruby
    Basics: http://bit.ly/loiytbasics | SQL: http://bit.ly/loiytsql | Machine Learning: http://bit.ly/loiytml

  2. Ora Fox

    Mình từng nghe và đọc rất nhiều tài liệu OOP không có cái nào giải thích dễ hiểu như video của bạn, cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công.

Leave a Reply